INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Dato: Onsdag 30. maj 2018, kl.19.00
Sted: Strøby Skolen.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af foreningsregnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af budget for foreningen for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder
fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer – Martin, Ricki og Marie modtager genvalg.
Tim og Mikal modtager ikke genvalg.
7. Valg eller genvalg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Claus Clausen (Hybenrosenvej 17) modtager genvalg
8. Valg af revisor – Eller vedtagelse om at dette bliver outsourcet.
9. Eventuelt
Eventuelle forslag skal sendes til: bestyrelsen@nimgaarden.dk
Forslagene skal være fremsendt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet for 2017, samt budgettet for 2018 kan hentes på Nimgårdens hjemmeside:
Indkaldelse 
Årsregnskab 2017
Budget 2018

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet.
Blanke stemmer medregnes ikke. Afstemningen sker ved håndsoprækning.
Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling og håber på et stærkt fremmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Nimgården

Indkommet forslag til afstemning på generalforsamlingen

Kære grundejere.
Indkommet forslag til afstemning på generalforsamlingen:

Der er til behandling på generalforsamlingen den 17 maj 2017, fremsendt et forslag til afstemning på generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

Forslaget går på at få fjernet de opsatte vejbumpene hurtigst muligt.

Vi opfordrer alle til at møde op og tage stilling til forslaget som vil komme til afstemning i henhold til vedtægterne. Såfremt man er forhindret i at møde op på generalforsamlingen kan man afgive sin stemme skriftligt ved fuldmagt i henhold til vedtægterne punkt 6.3

Repræsentanter til bestyrelsen:

Som det fremgik ved indkaldelsen til generalforsamlingen er der to medlemmer af bestyrelsen som ikke modtager genvalg ligesom en suppleant ikke modtager genvalg. Vi håber der er nogle som kunne have lyst til at blive medlem af bestyrelsen og meget gerne i rollen som kasser. Tag kontakt til os i bestyrelsen hvis i kunne have lyst til at stille op for at høre mere om hvad det indebærer at være medlem af bestyrelsen.

Grundejerforeningen på Facebook:

Grundejerforeningen er kommet på Facebook, meld jer gerne ind i gruppen som hedder Grundejerforeningen Nimgården så vil i automatisk modtage besked når der er nyheder på vores hjemmeside.
Vores hjemmeside hedder www.nimgaarden.dk

Bestyrelsen ser frem imod en god generalforsamling.

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail bestyrelsen@nimgaarden.dk
Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Nimgården.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Dato: 17. Maj 2017, kl.19.00
Sted: Strøby skolen, Kantinen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af foreningsregnskab for det forløbne regnskabsår og godkendelse heraf.
4. Fremlæggelse af budget for foreningen for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer – Tim Frølich Pedersen, Mikal Hjortby og Marie Karlshøj Mikkelsen modtager genvalg. Rikke Liv og Martin Carlsen modtager ikke genvalg.
7. Valg eller genvalg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Claus Clausen (Hybenrosenvej 17), modtager genvalg. Claus Christiansen (Strandmældevej 14), modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor – Rebecca Hjortby modtager genvalg.
9. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal sendes til: bestyrelsen@nimgaarden.dk
Forslagene skal være fremsendt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægterne.

Regnskabet for 2016, samt budgettet for 2017 kan hentes nedenfor.
Årsregnskab 2016
Budget 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke. Afstemningen sker ved håndsoprækning.
Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling og håber på et stærkt fremmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Grundejerforeningen Nimgården

 

Orientering omkring opsatte vejbump.

Kære beboere.

Vi vil gerne give en orientering omkring de opsatte vejbump.
Vejbumpene er etableret for at sikre tryg færdsel for alle bløde trafikanter i vores boligområde. Der vil i de kommende år være en stigning i børn der vil benytte området både til transport på cykel, men også til leg. Dette mener vi skal være muligt i trygge rammer. Vi har desværre gennem det sidste år konstateret at der bliver kørt for stærkt på vores villaveje, både af udefra kommende, men også af beboere.
Vores opfordringer på generalforsamlingen og pr. brev om at følge den anbefalede maksimale hastighed på 30 km/t har desværre ikke haft den ønskede effekt.

Bestyrelsen hverken kan eller vil sidde passivt til denne udvikling, og vi vil ikke vente med at reagere til der er sket en ulykke på en af vejene, da sikkerhed kommer først set med vores øjne.

Vi finder det naturligvis beklageligt at det har været nødvendigt at udføre disse fartdæmpende foranstaltninger, med de omkostninger dette nu medfører, men det er et spørgsmål om sikkerhed for alle børn og andre bløde trafikanter i området. Vi har forinden beslutningen om at etablere vejbump rådført os med eksperter på området med hensyn til om f.eks. yderligere skiltning ville have kunne sænke hastigheden, men dette har desværre ikke vurderet muligt.

De monterede vejbump er typegodkendt af Vejdirektoratet til 40 km/t hvilket betyder at de kan forceres med 30km/t uden det har betydning for køretøj eller personer i køretøjet. Placeringen af bumpene er valgt efter rådgivning fra leverandøren, og er godkendt af politi og kommunen.

Endeligt vil vi godt understrege, at det tidligere opsatte papskilt ikke har noget med bestyrelsen at gøre, det var opsat af håndværkere ved ejendommen, der følte sig utrygge ved hastighederne de blev passeret med. Ligeledes er det ikke bestyrelsen der har opsat eller bestilt den fartmåler der pt. står på Hybenrosevej, den er opsat af Stevns Kommune.
Hvis der er øvrige spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes på e-mail bestyrelsen@nimgaarden.dk

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god jul og et godt nytår.

Hilsen
bestyrelsen i Grundejerforeningen Nimgården

Opfølgningsmøde vedr. Lokalplan 160

 

Kære grundejer.

 

Lokalplan 160:

LP-160-Strandroseparken

Bestyrelsen har afholdt opfølgningsmøde efter Plan og Teknikudvalgets møde 20 september 2016 vedr. lokalplanforslag 160.

Af det tilgængelige referat fremgår følgende beslutning:

”Udvalget er ikke sindet at godkende det foreliggende lokalplanforslag. Sagen genoptages på førstkommende møde med oplæg til kommende proces.”

I Dagbladet Stevns 22. september 2016 er beslutningen og den videre proces uddybet yderligere som følger:

”Formand Anette Mortensen for Plan- og Teknikudvalget har eksempelvis ikke følt sig klædt godt nok på af forvaltningen i den meget omstridte sag. Og hun er helt klar i spyttet, hvad angår den omstridte lokalplan 160:

Vi kan ikke sidde de mange borgerprotester overhørig. Det bliver vi nødt til at lytte til, og derfor lægger udvalget også op til et såkaldt paragraf 14-forbud, så vi kan stoppe den her sag. Et sådant forbud kan vi dog ikke træffe beslutning om i udvalget, så derfor sender vi sagen retur til beslutning i en samlet Kommunalbestyrelse.

Derefter mener hun, at det vigtigt, at få sat gang i arbejdet med at lave et tillæg til Kommuneplanen, så det bliver gjort klart, hvad det egentlig er, at man gerne vil med udviklingen i Strøby Egede.”

 

Vi er i bestyrelsen meget glade for denne beslutning som viser at det ved hjælp af sammenhold og et stort arbejde fra mange interessenter, er lykkedes at få politikkerne til at ændre holdning i forhold til lokalplansforslag 160.

Vi vil i bestyrelsen forsat følge sagen tæt hvor næste skridt er at arbejde på at få godkendt et paragraf 14 forbud mod lokalplanen i kommunalbestyrelsen, så der kan laves et nyt tillæg til kommuneplanen for området. Vi vil søge indflydelse i denne proces således at det sikres at den nye kommuneplan for området tilgodeser vores interesser bedst muligt.

Sagen er endnu ikke i hus, men der er med beslutningen på Plan og Teknikudvalget den 20 september 2016 taget et stort skridt i den rigtige retning.

 

Møde om trafiksikkerhed i Strøby Egede Syd:

På Plan og Teknikudvalgets møde 20 september 2016 blev der ligeledes behandlet et punkt som vedrørte trafiksikkerheden i Strøby Egede Syd. Der er blevet udarbejdet en rapport af et eksternt konsulent bureau som bl.a. anbefaler at der etableres et lyskryds ved Hybenrosenvej / Stevnsvej. Der foreslås etableret venstresvingsbane og højresvingsbane på Stevnsvej samt et fodgængerfelt over Stevnsvej til et nyt busstoppested.

Det fremgår af referatet fra mødet i Plan og Teknikudvalget at der inviteres til dialogmøde med borgerne om trafiksikkerhed i Strøby Egede Syd den 7 november 2016, kl. 19.00 i Strøbyhallen, så sæt allerede nu X i kalenderen til dette møde, så vi sikrer bred opbakning om dette vigtige punkt.

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Nimgården.

 

Orientering.

Kære grundejer.

Bestyrelsen har afholdt ordinært bestyrelsesmøde den 12 september 2016, hvor vi bl.a. har drøftet de videre handlemuligheder i forhold til lokalplan forslag 160.

På mødet gav Peter Wulff som er meget engageret i sagen en orientering omkring hans indsigt i sagen. Tak til Peter for den gode orientering. 

Der er meldt ud i pressen at lokalplan 160 vil blive drøftet på Plan og Teknikudvalget tirsdag den 20 september 2016, men at der ikke bliver truffet en endelig beslutning på dette møde.

Vi har i bestyrelsen løbende har en dialog med flere medlemmer af Plan og Teknikudvalget, og vil fortsat følge sagen tæt.

Umiddelbart efter Plan og Teknikudvalgets møde den 20 september 2016, vil vi i bestyrelsen holde et opfølgningsmøde.

Til orientering har bestyrelsen primo juni haft kontakt til vores advokat og drøftet vores handlemuligheder.   

Hvis i har konkrete forslag eller informationer til sagen må i meget gerne sende dem på e-mail til bestyrelsen@nimgaarden.dk

 

Venlig Hilsen bestyrelsen i Grundejerforeningen Nimgården.  

Borgermøde om lokalplan 160 “Strandroseparken” i Strøbyhallen d.1 sept. kl.18.30

Plan- og Teknikudvalget har besluttet på deres møde den 16. august at der afholdes borgermøde den 1. september kl. 18.30 om lokalplanen. Mødet finder sted i Strøbyhallen

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer af grundejerforeningen til stort fremmøde til borgermødet d.1 sept. Endvidere har bestyrelsen også sendt høringssvar til Plan- og Teknikudvalget, som kan læses nedenfor.

Strøby Egede den 20.07.2016

Til Stevns Kommune
Kommunalbestyrelsen

 

Høringsvar vedr. forslag til lokalplan nr. 160 for område til boligformål, Strandroseparken ved Hybenrosevej i Strøby Egede.  


Bestyrelsen i Grundejerforeningen Nimgården fremsender hermed nedenstående høringssvar på vegne af foreningens 63 medlemmer.
 


Overordnede kommentarer:
 

Vi har alle investeret i vores bolig på baggrund af en berettiget forventning til at det område som nu er i hørring ville blive udbygget på samme vis som det område vi bor i. Oprindeligt betød dette et boligantal på højst 70 boliger hovedsageligt bestående af parcelhuse med mulighed for at tæt/lav bebyggelse på maksimalt 1/3 del af det samlede antal boliger. 

Det kom derfor som en meget stor overraskelse da vi kunne konstatere at lokalplanforslaget åbner op for op til 170 boliger hvoraf samtlige boliger kan være i form af tæt/lav bebyggelse. 

Vi taler altså ikke om en mindre ændring, men om en voldsom forøgelse af boligantallet med hele 142 % hvoraf samtlige boliger må være i form af tæt/lav bebyggelse i forhold til de oprindelige maksimale 1/3 del. 

Lokalplanområdet udgør rammeområde 3 B9 Nimgården II, hvoraf det fremgår at der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægningen med henvisning til Arkitekturpolitikken. Det nuværende lokalplanforslag er ifølge vores klare overbevisning i strid med gældende arkitekturpolitik for Strøby Egede hvor det fremgår at ”Ny bebyggelse og ombygninger bør tage afsæt i de omgivende bebyggelsers skala, stilart og materialeholdning”.

Vi forventer derfor at lokalplanforslaget bliver forkastet og ændret, således at det lever op til den oprindelige intention for området med hensyn til boligantallet og sammensætning mellem åben/lav og tæt/lav bebyggelse. 

 

Uddybende kommentarer og forslag til ændringer: 

Bebyggelsen:

Lokalplanforslag 160 omfatter det område som rammeplanlagt og beskrevet som delområde 2 i lokalplan 101. Det er lokalplan 101, der vedrører Grundejerforeningen Nimgårdens medlemmer (nævnt som delområde 1). I lokalplan 101 fremgår boligantallet og boligsammensætningen tydeligt, ligesom der i kortbilag nr. 2 i lokalplanen er skitseret hvordan sti, veje og grønne friområder for delområde 2 er planlagt. 

Vi foreslår at opdelingen af lokalplanen (160) delområder ændres, således at der etableres et delområde i yderkanten af hele lokalplanområdet hvor det alene bliver tilladt at bygge åben/lav bebyggelse i lav højde således at der etableres en form for buffer zone mellem de eksisterende bebyggelser. Dette vil tilgodese mange af de direkte berørte borgere. I den midterste del af lokalplanområdet ville der så kunne etableres delområder til tæt/lav bebyggelse i op til 2 plan som foreslået i lokalplanforslag 160. 

 

Der tages ikke hensyn til arkitekturpolitikken:

Af rammebestemmelserne som er gældende for område 3 B9 Nimgården II fremgår det at: ”Bebyggelseskarakter: Beboelse – åben lav og tæt lav. Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken.”

I arkitekturpolitikken for Stevns Kommune udgivet i september 2012 fremgår det på side 27 under Strøby Egede at ” Ny bebyggelse og ombygninger bør tage afsæt i de omgivende bebyggelsers skala, stilart og materialeholdning (se stilblade).”

Vi mener ikke, at det nuværende lokalplanforslag tager hensyn til områdes særkende. Der er i lokalplanforslaget lagt op til at der må opføres op til 170 boliger i tæt/lav boligbebyggelse i form af bl.a. rækkehuse, dobbelthuse og sammenbyggede klynge/gårdhuse i op til 2 fulde plan og 8,5 meters højde alle i ens facadefarve i hvide nuancer. 

De omkringliggende områder består hovedsagligt at fritliggende parcelhuse, suppleret af mindre andele af tæt/lav boligbebyggelse med varierende facadefarve. 

I den gældende lokalplan nr. 101 punkt 3 d. fremgår det, at tæt/lav bebyggelse max. må udgøre en tredjedel af det samlede antal boliger. Vi mener at den samme fordeling mellem tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse skal være gældende for lokalplan nr. 160, da det giver en god variation af boligerne således at området vil passe ind i områdets særkende. 

De omkringliggende boligområder er alle bebygget ud fra denne fordeling af boliger med stor succes, herunder det igangværende boligområde Nicolinelund og vi ser ingen grund til at ændre på denne praksis ved at stoppe 170 tæt/lave boliger ind på et meget begrænset areal. 

 

Trafik / Veje og stier, grønne områder:

Der er i lokalplanforslaget alene angivet et krav om 1,5 p-plads pr tæt/lav bolig, hvilket vi vurderer er for lidt da det for de fleste familier er nødvendigt at have 2 biler for at få hverdagen til at fungere. Vi frygter at der vil opstå mangel på p-pladser, hvilket kan betyde at beboere og gæster til lokalplanområdet vil parkere i de omkringliggende boligområder og på Hybenrosevej i begge vejsider, og derved blokere for fremkommeligheden for beboere, cykler, skraldebiler, brandbiler osv. Vi foreslår kravet hævet til 2 ppladser pr. tæt/lav bolig på samme vis som det er gældende i lokalplan 101. 

Da der i forbindelse med lokalplanforslag 160 er besluttet, at de nuværende boligveje Blåklokkevej, og Strandmældevej ikke skal være gennemkørende skal der i lokalplanforslaget indarbejdet et krav om etablering af en pæn og hensigtsmæssig aflukning, således at det ikke er muligt at passere i bil på tværs af cykelstien mellem lokalplanområde 101 og det nye lokalplanområde 160. 

I forbindelse med udstykningen af lokalplanområde 160 bliver det nu akut nødvendigt at få en etableret en trafiksikker ind/udkørsel fra Hybenrosevej til Stevnsvej. Bestyrelsen er bekendt med mindst 5 uheld indenfor de seneste 2 år på dette sted, heldigvis endnu uden alvorlig personskade til følge. Vi foreslår at der etableres en stor rundkørsel på stedet, da den dels vil kunne aflede trafikken og dels vil have en hastighedsdæmpende virkning på strækningen hvor der i dag køres meget stærkt. Ellers frygter bestyrelsen at der ske alvorlige trafikuheld med personskade til følge når trafikmængden øges voldsomt over de kommende år. 

Den asfalterede cykelsti som løber i langs den østlige del af lokalplanområdet på grænsen til lokalplan 101 er ikke nævnt, men vi går ud fra at denne bevares i sin nuværende form som en del af det nye lokalplanområde. Det vil være oplagt at forlænge denne cykelsti over markerne til Strøby Skolen med en tilkobling til Nicolinelund således at der kan etableres en trafiksikker skolesti mellem Strøby Egede og skolen. Med de mange ekstra biler som der forventes i de kommende år med udkørsel ved Hybenrosevejs udmunding, vil krydsning for cyklister kun bliver endnu farligere end det i forvejen er. Derfor er der akut brug for en videreføring af denne cykelsti således at Hybenrosevejs udmunding ikke skal passeres. 

Yderligere foreslår vi at grusstien i den nordvestlige del af lokalplan området asfalteres, og der etableres stibelysning således at det er muligt for forgængere og cyklister at komme til / fra daginstitutionen Lærkehuset om vinteren hvor den nuværende sti er ufarbar pga. is og sne. Denne sti anvendes i dag af en meget stor del af Strøby Egedes indbyggere. 

Pga. den høje bebyggelsesprocent i den nye lokalplan bliver der meget begrænsede friarealer til de nye beboere. Vi frygter derved at de omkringliggende grundejerforeninger herunder vores skal bidrage med de nødvendige friarealer som der mangler i den nye lokalplan hvilket på ingen måde er rimeligt. Vi foreslår derfor at der etableres flere friområder i den nye lokalplan til leg og rekreative formål. 

 

Afslutning: 

Afslutningsvis vil vi sige at vi som grundejerforening ikke noget imod at der bliver bygget på marken da det hele tiden har været planen, men vi mener at byggeriet skal ske i overensstemmelse med de rammer som er beskrevet i den nuværende lokalplan for området således at byggeriet vil passe ind i de omkringliggende bebyggelser til glæde for alle. 

Vi håber ligeledes at politikkerne vil tænke sig meget grunddigt om inden man siger ja til dette eksperiment, og i stedet forsætter den positive udbygning af Strøby Egede som har præget de tidligere opførte boligområder. På langt sigt vil det være den bedste investering i Strøby Egede og hele Stevns kommunes fremtid. 

 

Venlig Hilsen
Grundejerforeningen Nimgården
Ved formand, Tim Pedersen, Blåklokkevej 24, Strøby Egede, 4600 Køge
E-mail: bestyrelsen @ nimgaarden.dk 

VIGTIG information om høring vedr. lokalplan nr. 160 for område til boligformål, Strandroseparken ved Hybenrosevej i Strøby Egede.

Bestyrelsen vil gerne informere om ovenstående lokalplan som er sendt i høring i perioden 27.maj 2016 til 21. juli 2016.

Kort resume: 

Ifølge den oprindelige plan for området skulle der være ca. 70 boliger. I den nye lokalplan gives der lov til at opføre 170 boliger. Dette vil efter vores opfattelse medføre:

  • Øget trafikpres.
  • Færre grønne fællesarealer til et stort antal beboere.
  • Mulighed for at opføre samtlige boliger som tæt/lavt boligbyggeri i op til 2 fulde plan.

Læs videre her hvis du ønsker yderligere information:

Området er i dag omfattet af lokalplan 101, hvor der er lavet en rammeplanlægning for det område som der nu foreslås lavet en ny lokalplan for. Lokalplan 101 er den lokalplan der dækker en stor del af vores grundejerforenings område.

I lokalplanforslag nr. 160 oplyses det at den nuværende lokalplan 101 aflyses for lokalplanområdet i forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan. Den nye lokalplan afviger på en række områder fra den nuværende rammeplanlægning af området som vi alle har købt vores grund / hus på baggrund af.

  • Mulighed for op til 100 flere boliger på lokalplan området end oprindeligt planlagt: 

Hvis området var blevet udstykket i henhold til den oprindelige plan ville der kunne være ca. 70 boliger på lokalplan området.

Jf. det nye lokalplanforslag nr. 160 lægges der op til at der må bygges mellem 70 og 170 boliger, altså mulighed for 100 boliger mere end der oprindeligt var tiltænkt for området.  Et større antal boliger vil alt andet lige betyde flere beboere, og dermed mere færdsel og trafik i vores område, da der i det nye lokalplanforslag samtidigt er udlagt få grønne fællesområder i forhold til antallet af kommende beboere.

  • Der tages ikke hensyn til arkitekturpolitikken:  Af rammebestemmelserne som er gældende for område 3B9 fremgår det at: ”Bebyggelseskarakter: Beboelse – åben lav og tæt lav. Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken.”

Vi mener ikke at det nuværende lokalplanforslag tager hensyn til områdes særkende. Der er i lokalplanforslaget lagt op til at der må opføres op til 170 boliger i tæt/lav boligbebyggelse i form af bl.a. rækkehuse, dobbelthuse og sammenbyggede klynge/gårdhuse i op til 2 fulde plan og 8,5 meters højde. Boligerne kan blive ejer, andels eller lejeboliger.

 

De omkringliggende områder består hovedsageligt at fritliggende parcelhuse, suppleret af mindre andele af tæt/lav boligbebyggelse.

I den gældende lokalplan nr. 101 punkt 3 d. fremgår det at tæt/lav bebyggelse max. må udgøre en tredjedel af det samlede antal boliger. Vi mener at den samme fordeling mellem tæt / lav og åben / lav boligbebyggelse skal være gældende for lokalplan nr. 160 da det giver en god variation af boligerne.

Ovenstående er nogle af de bekymringer som vi har i forhold til den nye lokalplan. Vi vil på grundejernes vegne sammenfatte et høringssvar som varetager vores områdes interesser bedst muligt, og fremsende det til kommunen.

Vi anbefaler dog samtidigt at de grundejere som har kommentarer til lokalplan forslaget, selv sender deres individuelle høringssvar til kommunen indenfor høringsperioden.

Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til:

Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge

Eller på e-mail til plan@stevns.dk

Hvis der er spørgsmål til lokalforslaget kan plankonsulent Lone Wind fra Stevns Kommune kontaktes på tlf. 56 57 51 42 eller på e-mail loneniel@stevns.dk

Afslutningsvis vil vi sige at vi som grundejerforening ikke noget imod at der bliver bygget på marken da det hele tiden har været planen, men vi mener at byggeriet skal ske i overensstemmelse med de rammer som er beskrevet i den nuværende lokalplan for området således at byggeriet vil passe ind i de omkringliggende bebyggelser til glæde for alle.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Nimgården.

 

Ovenstående kan også hentes i pdf her